دست آوران

پایگاه اینترنتی احمد شاملو به مناسبت هفتاد و دومین تولد احمد شاملو با طراحی  روزبه هاشمی ها و یاری های  مصطفا عزیزی و ایرج کابلی شروع به کار کرده است. ما از همه ی کسانی که در غنای این پایگاه یاری مان رسانده اند سپاس گزاری می کنیم و نام شان را در فهرست زیر می آوریم

  مدیریت پایگاه:  پرهام شهرجردی  

 

 

LIST OF TRANSLATORS' NAMES

ENGLISH

The Beginning (I. Kaboli)
Nocturnal (I. Kaboli)
The Banquet (I. Kaboli, K. Shahriari)
Punishment (I. Kaboli)
Mamcheraghi (I. Kaboli)
Still Life (I. Kaboli)
On Night (M. C. Hillmann
)
Mist (M. C. Hillmann)
The Fish (M. C. Hillmann)
A Sketch (M. C. Hillmann)
In This Deadend (M. C. Hillmann)
Nocturnal (E. Kho段)
The Gap (E. Kho段)
Dark Song (E. Kho段
)
The Song Of Abraham In Fire (E. Kho段)
Aida In The Mirror (E. Kho段)
Allegory (E. Kho段)
Song Of The Greatest Wish (A. Shamlu & A. Karimi-Hakkak)
I Am Still Thinking Of That Raven (A. Shamlu & A. Karimi-Hakkak)
Funeral Oration (A. Shamlu & A. Karimi-Hakkak)

GERMAN

Der Tod Des Nazareners (K. Scharf)
Hamlet (K. Scharf)
Notturno (K. Scharf)
Das Lied Abrahams Im Feuer (K. Scharf)
Notturno (K. Scharf)
Lied Vom Wasser (F. Showghi)
Die Kluft (F. Showghi)
Nebel (F. Showghi)
Ssemiromi (F. Showghi)
Noch Denke Ich An Jenen Raben (F. Showghi)
Auferstehung (F. Showghi)
Moh稟h (F. Showghi)
Eine Dunkle Weise (F. Showghi)
Im Ringen Mit Dem Schweigen (F. Showghi)

ITALIAN

Canario- (C. Shamlu)
La Canzone Dell選mpossibile (C. Shamlu)
Notturno (C. Shamlu)
La L瀋rima ... (C. Shamlu)

 

TURKISH

All By Hashem Khosrowshahi

 

FRENCH

Parviz Khazrai - Payam Shahrjerdi


SWEDISH

(All by Azar Mahloujian)

 

 

Introducing Ahmad Shamlu | Major Events in Life | Press Reviews | Persian Poems

Guest Book | Contributors | Translations | Translation Workshop | Children Poems