مدتی است که خواننده گان احمد شاملو در آثار تازه ای که از شاعر منتشر شده با شیوه ی تازه ای از نگارش روبه رو می شوند، برخی در نخستین برخورد آن را اشتباه تایپی می پندارند، بعضی آن را خلاف عادت مالوف و در نتیجه مردود می دانند، و در نهایت، کسانی هم هستند که آن را خطری برای اتحاد ملی معرفی می کنند. برای روشن شدن موضوع، از مقالات روشن گر ایرج کابلی استفاده می کنیم که قبل از هر چیز اهداف و راه گشایی های این شیوه ی تازه نگارش را که بنام بی فاصله نویسی می شناسیم، توضیح می دهد و به برخی سوآلاتی که در این زمینه مطرح شده، پاسخ می دهد.

 

 

فران    فراخوان به فارسىنويسان و پيش‏نهاد به تاجيكان

        شورايِ بازنگرى در شيوه‏يِ نگارشِ خطِ فارسى

        بي‏حوصله‏گى يا بيحوصلگي؟

 

        شمِ ّ زبانى و تحولِ واقعى

 

        انديشمند يا انديشه‏مند؟

 

        مقايسه‏يِ زبان‌نگارى با رسم‌الخط و رسمِ خط و دستورِ خط

 

        پيش‏نهادي كه شورا نپذيرفت

 

        همزه صامتِ واقعاًموجود

 

        بي‏فاصله‏نويسى به‏اختصار

 

        واژه‏زايى و بي‏فاصله‏نويسى